Provozní řád

Publikováno: 12.01.2016 | Dokumenty

Provozní řád

jsou povinni dodržovat všichni návštěvníci HLADÍK DANCE CENTER ( dále jen HDC ).

I. Základní ustanovení

V zájmu zabezpečení a ochrany majetku i podmínek pro provozování činnosti v tomto zařízení jsou všichni návštěvníci povinni dodržovat tento řád. 

II. Prevence škod

Každý je povinen si počínat tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku, zdraví a je povinen předcházet vzniku škod. Případné vzniklé škody hradí viník a to v plné výši.

III.Vstup do objektu

1. Vstup do objektu je povolen pouze oprávněným osobám. Ostatní osoby mají vstup do objektu povolen jen se souhlasem vedoucího, lektora.
2. Každý účastník po uhrazení kurzu obdrží (vstupní) klubovou kartu HDC s identifikačním kódem, která ho opravňuje ke vstupu do HDC v době konání jeho kurzu. Kartu smí používat pouze oprávněný držitel v souladu s provozním řádem HDC. Před vstupem do prostor HDC je každý člen povinen prokázat se klubovou kartou. Klubovou kartou se dále prokazujete při vstupu na lekci lektorovi tance, který Vás zaeviduje do docházky. Na jednotlivé kurzy je každý povinen docházet s 10-ti minutovým předstihem.
3. Platnost karty je omezena dobou na kterou má její vlastník uhrazen kurz. Platnost karty se prodlužuje v případě pokračování a uhrazení dalšího kurzu.
4. Jakékoli kopírování a duplikování karty je přísně zakázáno.
5. Případnou ztrátu karty neprodleně nahlaste. Cena nové karty je 100,- Kč.

IV. Čistota a pořádek v objektu a okolí

1. V celém objektu a jeho okolí je přísně zakázáno kouřit.
2. V HDC je zajištěn pravidelný úklid. Je povinností každého návštěvníka v maximální míře přispět k udržování čistoty a pořádku ve všech prostorách objektu i okolí.
3. Do objektu je přísně zakázán vstup se žvýkačkou.
4. Dbejte prosím na třídění odpadu. Plastové láhve stlačte a vyhoďte do koše vyhrazeného pro plastový odpad. Další odpadky a věci nenechávejte v tanečním sále, šatnách a dalších prostorách ani okolí HDC.
5. Vstup do tanečního sálu je povolen pouze po přezutí v čisté taneční obuvi. Zakazuje se používat obuv, která by poškodila taneční povrch v tanečním sále.

V. Provoz tělocvičny, šaten a dalších prostor

1. Do tanečního sálu je zakázáno nosit tašky a svrchní oděv. Vše odložte do skříňky v šatnách. Vstup do tanečního sálu je povolen pouze členům kteří mají lekci v tréninkovém oblečení a taneční obuvi. Zákaz vstupu do tanečního sálu ve venkovní obuvi. 
2. Šatní skříňky jsou všichni povinni zamykat, aby předešly případným krádežím. Po ukončení každé lekce musí zůstat skříňky otevřené a prázdné.
3. Sociální zařízení udržujte v čistotě. Neodkládejte zde vaše věci.
4. Druh používaného cvičebního nářadí (taneční rekvizity, židle, žíněnky atd.) určují lektoři.
5. Osvětlení tělocvičny, regulaci topení a větrání a obsluhu všech technických zařízení (zvuková aparatura, počítač atd.) ovládají pouze vedoucí a lektoři, kteří rovněž určují potřebnou intenzitu. Před odchodem musí být všechna zařízení, světla a regulace větrání vypnuta.
6. Otevírání oken a větrání provádějí pouze vedoucí a lektoři. Ti rovněž před odchodem z tělocvičny zkontrolují, zda jsou všechna zařízení vypnuta a okna uzavřena, ve všech prostorách HDC.
7. Jakékoliv škody na zařízení HDC jsou vedoucí a lektoři povinni neprodleně nahlásit vedení HDC.

VI. Protipožární prevence

1. K zabezpečení protipožární prevence je v HDC instalován požární bezpečnostní systém, který v případě vzniku požáru spustí poplach. K hašení požáru jsou v HDC umístěny hasící přístroje a zařízení.

VII. Prevence proti úrazům

1. Všichni návštěvníci jsou povinni se chovat v celém objektu tak, aby neohrožovali své zdraví a zdraví jiných osob.
2. Vlastník objektu ani provozovatel neodpovídá za úrazy způsobené v tělocvičně a za důsledky porušování pravidel bezpečnosti.
3. Všichni vedoucí a lektoři jsou řádně vyškoleni o zásadách první pomoci, kterou v případě potřeby neprodleně poskytnou.
4. K závažnému zranění je nutno besprostředně volat lékaře.

VIII. Odpovědnost za škodu

1. Každý odpovídá provozovateli za škodu, kterou způsobil svým jednáním.
Odpovědnost za škodu se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.

2. HDC neručí za věci ani peněžní částky, které by účastníci kurzu na taneční výuku neměli nosit.
Ušetříte tak mnoho nepříjemností nejen nám, ale i sami sobě.

IX. Sankce za nesplnění povinnosti

1. Pokud účastník kurzu poruší provozní řád HDC je povinný příjmout sankce udělené vedením společnosti HDC. V případě opakovaného porušení provozního řádu HDC může vedení společnosti HDC vyloučit účastníka z kurzu.

X. Závěrečná ustanovení

1. Provozní řád je zveřejněn na internetových stránkách www.hdc.cz nebo viditelně v prostorách HDC.
2. Tento provozní řád vstupuje v platnost dnem zveřejnění.

HLADÍK DANCE CENTER
Otradovická 729, Praha 4, 142 00

Telefon: 774 733 640
E-mail: info@hdc.cz
Web: www.hdc.cz

Zaujala tě tato stránka? Dejte o ní vědět...