Výňatek ze stanov HDC

Publikováno: 28.08.2013 | Dokumenty

STANOVY HLADÍK DANCE CENTER, z.s.


Článek I.

Úvodní ustanovení - název, sídlo


Název:  HLADÍK DANCE CENTER, z.s.

Zkratka:  HDC

Sídlo:  Otradovická 729/7, Praha 4, 142 00

IČO:  22860410


Článek II.

Právní postavení spolku


HDC je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

HDC je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu.


Článek III.

Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku


Základním účelem a hlavní činností je:

a) podporování rozvoje volnočasových aktivit dětí, mládeže i dospělých, zejména v oblasti kultury, tance, tanečního sportu, zdraví a pohybových aktivit obecně

b) pořádání sportovních, kulturních a vzdělávacích akcí pro členy i pro širokou veřejnost

c) podporovat talentované členy

d) budovat, provozovat a udržovat sportovní, kulturní a jiná zařízení

e) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, sportu, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejné prospěšné činnosti a osvětovou činností

f) spolek respektuje při všech svých činnostech obecně závazné právní normy, spolupracuje s orgány státní správy, místní samosprávy i s jinými subjekty

g) podle potřeby vydává interní materiály a spolupracuje s jinými vydavateli v oblasti tance a sportu


Spolek může k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost pro plnění svých cílů.


Článek IV.

Členství


Členem může být každá fyzická i právnická osoba která:

a) o členství požádá

b) se chce podílet na činnosti spolku a dodržovat stanovy a ostatní dokumenty spolku

c) členství ve spolku není omezeno věkem ani národností

O přijetí za člena rozhodne statutární orgán spolku.


Členství zaniká:

a) zrušením na základě oznámení člena

b) vyloučením člena pro neplnění členských povinností nebo pro porušení stanov a dokumentů

c) smrtí člena

d) zánikem spolku O vyloučení člena rozhodne statutární orgán spolku.

Zaujala tě tato stránka? Dejte o ní vědět...